Valoracions d'actius

VALORACIONS D'ACTIUS

Especialistes en valoracions d'actius materials i immaterials


La valoració encertada d'un bé és clau a l'hora de presentar una situació economicofinancera i patrimonial "rellevant i fiable". I conèixer dita la situació economicofinancera fiable, és imprescindible tant per a la presa de decisions internes, com per a operacions externes de la teva Entitat Local.

En el cas d'immobles municipals, hi ha diversos valors que cal tenir en compte:

  • Valor Adquisició
  • Valor Adquisició més les reformes realitzades
  • Valor Cadastral
  • Valor de Reposició
  • Valor de Ponència
  • Valor actual de mercat
  • Valor d'Inventari


A LSP CONSULTING valorem tot tipus de béns/actius tant tangibles com intangibles. Amb la participació de professionals altament qualificats, realitzem un profund estudi de cadascun dels teus elements patrimonials.

 

Voleu comptar amb la nostra experiència en valoració d'actius? Contacta amb LSP CONSULTING. Sabem com ajudar-te.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267