Procedimients i protocols de tramitació d'expedients patrimonials

  • Inici
  • Serveis LSP
  • Procedimients i protocols de tramitació d'expedients patrimonials

PROCEDIMENTS I PROTOCOLS DE TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS PATRIMONIALS

Gestió d'expedientes patrimonials

LSP CONSULTING disposa d'una metodologia pròpia per a la construcció de Manuals de Procediments Administratius per a Entitats Locals prenent com a base la documentació continguda als expedients patrimonials. La nostra metodologia permet identificar cada document i estudiar els seus moviments, encadenant-los des de l'inici fins al final del procediment. Com a conseqüència d'aquest encadenat, es detecta el camí crític que ens permet actuar sobre el procediment per millorar-lo, ja sigui mitjançant la reducció de tràmits, documents o actors implicats.

La tramitació dels expedients patrimonials de les Entitats Locals des del punt de vista de construcció i tramitació dels expedients duu associat un conjunt de procediments àmbits o blocs d'informació (operació patrimonial, procediment, documentació mínima, etc.), que, juntament amb el marc jurídic aplicable a aquesta tipologia dexpedient, fa que, en determinades ocasions, es produeixin desajustos en el moment de la seva interpretació i tramitació.

Un manual de procediments per a la tramitació d'expedients patrimonials és un document que conté la descripció de les fases que s'han de seguir en la tramitació dels expedients i el paper que juguen les unitats administratives que intervenen precisant-ne la responsabilitat i la participació

Hi ha diversos formats de presentació dels Manuals de Procediments Administratius per a la tramitació d'Expedients Patrimonials. Destaquen entre d'altres els següents productes:

  • Mapes de processos de l'Entitat Local
     
  • Catàleg i productes patrimonials de l'Entitat Local
     
  • Manual d'Esquemes d'Operacions Patrimonials
    • Declaració d´obra nova
    • Agrupació de finques
    • Immatriculació
      ​
  • Manuals de procediments complexos d'operacions patrimonials
    • Adquisició onerosa dimmoble. Adjudicació directa
    • Cessió d'usos bé patrimonial. Adjudicació directa
    • Protocols de gestió patrimonial
       
  • Manuals de documents Normalitzats
     
  • Manuals de Casos pràctics
     
  • Manuals funcionals d'informatització
     
  • Manuals d'impacte

 
Contacta amb LSP CONSULTING i coneix detalladament com els nostres productes t'ajuden a facilitar la tramitació d'expedients per a la gestió de patrimonis.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267