Inventaris físics

INVENTARIS FÍSICS

lspconsulting inventarios físicos

Béns muebles, inmuebles, derechos, obligaciones, fincas rústicas y caminos


LSPCONSULTING realitza tota mena d'inventaris físics de béns mobles, immobles, drets i obligacions d'acord amb el que estableix la normativa vigent reguladora dels béns i els drets de les Entitats Locals, i amb l'aplicació d'una metodologia pròpia que permet treballar els actius des dels punts de vista:

 • Patrimonial
 • Jurídic
 • Tècnic
 • Administratiu
 • Urbanístic
 • Registral
   

Estudis i treballs:

 • Estudi i preparació de la informació aportada per l'entitat local, per a la càrrega posterior en el sistema patrimonial.
 • Definició de les localitzacions físiques i analítiques.
 • Determinació de la situació patrimonial, tipus dadquisició i naturalesa jurídica.
 • Preparació de les dades urbanístiques.
 • Identificació de les referències cadastral dels béns.
 • Identificació del patrimoni públic del sòl i l'habitatge (PPS).
 • Anàlisi de la situació patrimonial dels béns problemàtics per a la posterior regularització
 • Actualització de la informació al sistema patrimonial
 • Recull i revisió dels acords relatius a les altes, baixes i reclassificacions.
 • Identificació de les millores sobre béns i drets.
 • Conciliació comptable.
 • Càrrega de les dades.

 

Inventaris de finques rústiques i camins

Estudis i treballs d´inventari d´aquelles finques no urbanitzables que representen un gran percentatge de la superfície del territori no urbanitzable del territori espanyol. Realització de treballs íntegres de finques rústiques i camins que moltes vegades poden presentar discrepàncies de titularitat i ús. S´ofereix una solució efectiva basada en la legislació vigent.


Necessites suport professional per fer inventaris físics de béns, immobles, drets obligacions, finques rústiques o camins? Contacta amb LSP CONSULTING. Sabem com ajudar-te.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267