Inventaris de cementiris

INVENTARIS DE CEMENTIRIS

lspconsulting inventario cementerios

Redacció de l'inventari del Cementiri Municipal

 

L'inventari del cementiri municipal per part de LSP CONSULTING permet obtenir i ordenar tota la informació relacionada amb les unitats d'enterrament que formen part del cementiri, així com identificar els elements físics que el configuren. S'analitzen les dades tècniques i jurídiques i es verifica si l'ajuntament disposa de reglament o disposa d'ordenances fiscals del cementiri.

Els cementiris són un servei públic que els ajuntaments han de prestar obligatòriament, independentment del nombre d'habitants del municipi. La gestió d'aquests equipaments públics s'ha realitzat històricament mitjançant llibres de registre escrits a mà, i cal fer la translació de tota aquesta informació a un sistema informàtic que permeti tant mantenir la informació històrica de les unitats d'enterrament com la gestió futura de les d'una manera més àgil.

Aquest servei integral comprèn tots els treballs, desplaçaments i reunions necessaris per recollir tota la informació pertinent, ordenar-la i justificar les dades utilitzades i proposades, així com la introducció de la informació en una base informàtica.

Els treballs es regeixen per criteris tècnics que són la base per concretar la redacció i presentació dels diferents documents, garantint la qualitat, coherència i homogeneïtat en la informació que es lliura a la finalització del projecte.

Contacta amb LSP CONSULTING i coneix detalladament els nostres serveis d'inventari integral de cementiris municipals. Sabem com ajudar-te.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267