Formació a tècnics

FORMACIÓ A TÈCNICS

lspconsulting formacion a tecnicos

Cursos de formació a mida

LSP CONSULTING organitza tallers de formació per a personal de l'Entitat Local:

 • Taller 1: Claus per dissenyar un Model de Gestió Patrimonial (MGP). Específic per a personal de l'entorn patrimonial
 • Taller 2: Mapes integrals de coneixement. Visual Thinking. De caràcter general per a tot el personal de lentitat
   

TALLER 1

Claus per dissenyar un Model de Gestió Patrimonial (MGP). Específic per a personal de l'entorn patrimonial.

Objectius:
Donar a conèixer els conceptes, els procediments i els termes bàsics utilitzats en la gestió d'un patrimoni com el de les administracions públiques. Aprendre a detectar i treballar els elements organitzatius, jurídics, tècnics i administratius que integren la gestió del patrimoni. Construir de manera ordenada i metodològica tota l'estructura d'informació vinculada als actius de la vostra organització. Detectar els processos de tramitació de les operacions patrimonials. Disposar de l‟eina adequada per desenvolupar el mapa de processos patrimonials. Aquesta activitat formativa s'orienta a aconseguir un objectiu integral format per tres eixos:

• Diagnosticar la situació de l‟organització en matèria patrimonial
• Detectar els paràmetres bàsics per implantar un Model de Gestió Patrimonial
• Construir durant l‟activitat formativa els pilars del Model de Gestió Patrimonial de l‟Entitat.

Continguts

 • Els conceptes bàsics del patrimoni Concepte de patrimoni, Classificació dels béns, Patrimonis especials
 • La gestió del patrimoni L'inventari, Els registres públics, Arxiu documental, Moviments dels actius
 • Elements del Pensament Sistèmic Què és un sistema patrimonial, Bases i estructures dels sistemes patrimonials, eines per treballar la complexitat
 • Disseny sistèmic d'un model de gestió patrimonial Planificació sistèmica, test de validació i marc inicial, estudi dels elements estructurals d'un model de gestió patrimonial, actuacions finals i manteniment


Modalitat: Presencial

Durada: 8 h


TALLER 2

Mapes integrals de coneixement. Visual Thinking. De caràcter general per a tot el personal de l'Entitat

Objectius:
Incrementar la capacitat de síntesi de la informació per destriar les idees clau o els punts crítics en situacions difícils o no habituals. Estructurar de manera gràfica i visual idees i conceptes complexos per planificar i gestionar projectes, elaborar informes o memòries, preparar-ne una presentació, etc.

Millorar els processos creatius per facilitar la cerca d'alternatives de solució i per generar noves idees i estratègies. Són eines sistèmiques que ens permeten construir models de gestió, jurídics o cognitius. Així mateix, el taller esdevé un laboratori de coneixement que permet treballar la memòria, la creativitat, l'aprenentatge, l'estratègia i la gestió del coneixement.

Continguts

Els MIC com a eina gràfica de representació responen a la següent estructura:

 • Posicionament i contextualització dels mapes
  • Principis de funcionament
  • els MIC
  • Introducció a:
   • mapes conceptuals
   • xarxes conceptuals
   • altres tècniques
  • Aplicació pràctica a un projecte professional,

Modalitat: Presencial

Durada: 8 hores

Contacta amb LSP CONSULTING  i reserva plaça als nostres tallers de formació per a tècnics.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267