Actualització i manteniment d'inventaris

ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DE L'INVENTARI DE BÉNS DRETS I OBLIGACIONS DELS AJUNTAMENTS I LES DIPUTACIONS.

Els inventaris d'Ajuntaments i Diputacions sempre actualitzats

 

ACTUALITZACIÓ PERMANENT DE L'INVENTARI. RECTIFICACIÓ I COMPROVACIÓ

L'inventari s'ha de mantenir constantment actualitzat. Això implica que cal dedicar recursos personals i econòmics per assolir aquest objectiu. Però no sempre és possible aconseguir-ho. Per fer un manteniment adequat d'inventaris, LSP CONSULTING proposa serveis orientats a complir amb la legislació vigent i a un baix cost.

Mecanitzem i actualitzem en el sistema de gestió de l'inventari totes les altes, baixes, moviments patrimonials, millores i reclassificacions produïdes durant l'exercici, realitzats sobre els béns mobles, immobles i drets per garantir que la seva informació estigui actualitzada i que compleixin els requisits tècnics , jurídics i administratius que estableix el marc jurídic que li és aplicable.

Preparem l'expedient anual de Rectificació que contindrà els llistats, informes, memòria i dictamen per a la presentació i l'aprovació pel Ple de la corporació.

Quan concorren els requisits per preparar l’expedient de Comprovació aquest es prepararà incloent tots els informes, actes, acords, etc. necessaris per al canvi de govern.

Tant a la Rectificació com a la Comprovació es realitza la conciliació amb la comptabilitat de tots els valors dels comptes d'immobilitzat que es gestionen des del sistema d'inventari.

El tractament integral del tancament tant en la rectificació com en la comprovació de l'inventari es fa indistintament a les entitats amb GPA o sense.
 

RECONSTRUCCIÓ HISTORICA D'EXPEDIENTS PATRIMONIALS ANTICS

Reconstruïm, jurídicament i administrativament, expedients patrimonials antics. Es fa l’estudi de l’expedient i es presenta la solució en forma d’informe que inclou l’anàlisi jurídic i el procediment a seguir en la reconstrucció.

Es redacten els documents que formen part de l’expedient i es presenten a l’entitat local per a la seva aprovació per l’òrgan competent. Posteriorment es dóna suport a les tramitacions administratives davant dels notaris i els registres públics de la Propietat i Cadastre.

Contacta amb LSP CONSULTING i coneix detalladament els nostres serveis de manteniment d'inventaris.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267