Actualització i manteniment d'inventaris

MANTENIMENT D'INVENTARIS

Els inventaris sempre actualitzats

 

L'inventari patrimonial d'una entitat local s'ha de mantenir actualitzat constantment. Això implica que cal dedicar recursos personals i econòmics per assolir aquest objectiu. Però no sempre és possible aconseguir-ho. Per aconseguir un manteniment adequat d'inventaris, LSP CONSULTING proposa serveis orientats a complir l'obligació de portar els inventaris actualitzats. A més, la nostra solució, a banda de definitiva, és de baix cost.

Serveis de manteniment d'inventaris

Manteniment anual de l'inventari

  • Mecanització al sistema d'inventari totes les altes, baixes, moviments patrimonials, i reclassificacions produïdes durant l'exercici, realitzats sobre els béns mobles, immobles i drets.
  • Conciliació comptable
  • Expedient de rectificació amb tots els documents.


Reconstrucció històrica d'inventaris i expedients patrimonials (Regularitzacions)

  • Anàlisi de la comptabilitat patrimonial dels darrers 10 anys
  • Conciliació comptable i mecanització de totes les compres, millores i inversions produïdes en un període concret.
  • Càrrega a l'aplicatiu de relació de treball realitzat.
  • Suport a les tramitacions administratives davant dels registres públics: Registre de la Propietat i Cadastre.
     

Contacta amb LSP CONSULTING i coneix detalladament els nostres serveis de manteniment d'inventaris.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267