LSP News

Gestió de riscos patrimonials de les Entitats Locals

  • 28/10/2021

Tota Corporació Local té per objectiu gestionar els interessos públics dels veïns-ciutadans que conformen els seus respectius àmbits de responsabilitat gestionant de manera idònia els serveis públics que ofereixen. La gestió correcta dels riscos que...


Obligatorietat d'inventari dels bens de les Entitats Locals

  • 19/10/2021

Les Entitats Locals estan obligades per llei a inventariar i gestionar els seus patrimonis. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques estableix regula l'obligació de les Administracions Públiques d'inve...


LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267