LSP News

Obligatorietat d'inventari dels bens de les Entitats Locals

  • 19/10/2021

Les Entitats Locals estan obligades per llei a inventariar i gestionar els seus patrimonis. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques estableix regula l'obligació de les Administracions Públiques d'inve...


LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267