Obligatorietat d'inventari dels bens de les Entitats Locals

Obligatorietat d'inventari dels bens de les Entitats Locals

  • 19/10/2021

Les Entitats Locals estan obligades per llei a inventariar i gestionar els seus patrimonis. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques estableix regula l'obligació de les Administracions Públiques d'inventariar-ne els patrimonis, identificant els béns i els drets que el componen, la seva situació jurídica i l'ús.
 

Inventari patrimonial de les Entitats Locals

L'article 17 i següents del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament de béns de les entitats locals estableixen l'obligació d'inventariar-ne els béns i els drets de tot tipus, separant la gestió d'inventaris de béns. i drets pertanyents de les entitats locals d'aquells que pertanyen a entitats amb personalitat jurídica pròpia i que depenguin de les corporacions locals.
 

Elements a inventariar

Els elements a integrar a l'Inventari de Béns de les Corporacions locals i la informació a reunir de cadascun segons el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament de béns de les entitats locals són els següents :

  • Immobles (informació a incloure indicada a l'Art. 20).
  • Drets reals (informació a incloure indicada a l'Art. 21).
  • Mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic (Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny (informació a incloure indicada a l'art. 22).
  • Valors mobiliaris, crèdits i drets, de caràcter personal de la Corporació (informació a incloure indicada a Art. 23, pel que fa als primers, i Art. 24 els segons).
  • Vehicles (informació a incloure indicada a l'Art. 25)
  • Semovents (informació a incloure indicada a l'Art. 25)
  • Altres mobles no compresos en els anteriors enunciats (informació a incloure indicada a l'Art. 25)
  • Béns i drets revertibles (informació a incloure indicada a l'art. 26)


A LSP CONSULTING som especialistes en crear, mantenir i gestionar l´inventari patrimonial d´Entitats Locals. Posem a la vostra disposició els nostres coneixements, mitjans informàtics i experiència. Contacta amb nosaltres i t'explicarem com podem ajudar la teva Corporació Local.


LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267