Gestió de riscos patrimonials de les Entitats Locals

Gestió de riscos patrimonials de les Entitats Locals

  • 28/10/2021

Tota Corporació Local té per objectiu gestionar els interessos públics dels veïns-ciutadans que conformen els seus respectius àmbits de responsabilitat gestionant de manera idònia els serveis públics que ofereixen. La gestió correcta dels riscos que afecten el patrimoni material i immaterial de les entitats locals és una de les seves prioritats principals.

Com sabem a LSP CONSULTING, la realització d'un inventari dels actius que integren el patrimoni de les corporacions locals és essencial per poder gestionar de manera adequada els riscos a què està exposat aquest patrimoni.

Com que el ciutadà és cada vegada més exigent, demanda a les Entitats Locals més i millors serveis, optimitzant costos, amb rigor administratiu-comptable i en processos transparents i públics.

Obligació legal i de bon govern corporatiu

La identificació de béns i drets de les Entitats Locals, com a administracions públiques que són, és una obligació legal i el compliment normatiu de la Llei 33/2003 obliga a:

  • identificar on s'ubica cada actiu, quin departament el gestiona i quin empleat/funcionari l'utilitza
  • reunir en un únic document tota la informació administrativa, cadastral, registral i comptable de cada element patrimonial, així com la seva evolució al llarg del temps;
  • detectar possibles discrepàncies comptables, pressupostàries, registrals o cadastrals i plantejar les vies de resolució de conflictes

Només una vegada inventariats els béns de què disposa la Corporació Local és possible analitzar a quins riscos està sotmès el conjunt del patrimoni local i definir la millor política de gestió de riscos: eliminació/reducció de riscos i transferència de riscos (mitjançant les pòlisses d'assegurances adequades que permetin reparar les pèrdues patrimonials que pateixi la Corporació Legal a conseqüència de sinistres/danys directament patits en els seus béns per causes accidentals, incloent fenòmens de la naturalesa (terratrèmols i sismes submarins, inundacions extraordinàries, erupcions volcàniques, etc.), o fenòmens polítics o socialesl (terrorisme, tumult popular, etc.)


A LSP CONSULTING som especialistes en crear, mantenir i gestionar l´inventari patrimonial d´Entitats Locals. Posem a la vostra disposició els nostres coneixements, mitjans informàtics i experiència. Contacta amb nosaltres i t'explicarem com podem ajudar la teva entitat local.


LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267