LSP News

Concursos públics de manteniment de cementiris

  • 03/11/2021

INFOPUBLIC publica la informació sobre concursos públics per al manteniment de cementiris. Accedeix amb aquest enllaç a l'apartat web en el qual es relacionen els concursos públics oberts en cada moment i tota la informació relativa a cadascun de...


Gestió de riscos patrimonials de les Entitats Locals

  • 28/10/2021

Tota Corporació Local té per objectiu gestionar els interessos públics dels veïns-ciutadans que conformen els seus respectius àmbits de responsabilitat gestionant de manera idònia els serveis públics que ofereixen. La gestió correcta dels riscos que...


Obligatorietat d'inventari dels bens de les Entitats Locals

  • 19/10/2021

Les Entitats Locals estan obligades per llei a inventariar i gestionar els seus patrimonis. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques estableix regula l'obligació de les Administracions Públiques d'inve...


Informatització dels inventaris de les Corporacions Locals

  • 20/09/2021

Dacord amb el Reial Decret RD 1372/1986 del Reglament de Béns dEntitats Locals, totes les entitats públiques tenen lobligació de disposar dun Inventari de béns i drets actualitzat. Afegint a aquesta obligació les de transparència, participació ciutad...


LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267